Střední odborná škola EDUCA Nový Jičín

Soukromou střední odbornou školu najdete na ulici Bohuslava Martinů v bývalé ZŠ, Nový Jičín. Uduca Nový Jičín zajišťuje výuku čtyřletých studijních oborů informační technologie, cestovní ruch, ekonomika a podnikání a tříletého nástavbového oboru podnikání. Vybavení Soukromé střední školy EDUCA Nový Jičín a její nabídka.

Ve školním roce 2012/13 vyučují obory vzdělání s maturitní zkouškou dle nových školních vzdělávacích programů:

EDUCA Nový Jičín – Čtyřleté obory – denní studium

Cestovní ruch a animační služby
Informační technologie
Ekonomika a podnikání se zaměřením na
management sportu a zdravý životní styl
marketingovou komunikaci a žurnalistiku

Pro nadcházející školní rok 2013/14 se připravují další inovace studijního oboru

Informační technologie – zaměření na
grafiku a multimédia
správce počítačových sítí

EDUCA Nový Jičín – Ekonomika a podnikání se zaměřením na

management sportu a zdravý životní styl
marketingovou komunikaci a žurnalistiku
umění a kultura

EDUCA Nový Jičín – Nové učební obory:

Reprodukční grafik (Grafický design)
Prodavač (Pracovník obchodu)

EDUCA Nový Jičín – Dvouletý nástavbový obor

Dvouletý nástavbový obor pro absolventy učebních oborů (ŠVP od 2010/11) – kombinované studium
Podnikání

Sokromé školy

Máte v rodině deváťáka, který stále ještě nemá zvolenou střední školu? Pomáháte mu řešit dilema, kam se přihlásit? Rozšiřte možnosti o soukromé školy. Oproti státním nabízejí řadu výhod; menší počet žáků, nadstandardní vybavení či pestré mimoškolní aktivity. Soukromé školy nejsou na rozdíl od veřejných plně dotovány z rozpočtu, takže ke svému provozu mnohdy potřebují finanční injekci v podobě školného. Ze zákona ovšem nesmí vykazovat zisk, veškeré příjmy (tedy i ze školného) proto zpětně školné investují do vzdělávání. Studenti tak pracují s kvalitnějšími pomůckami, zapojují se do atraktivních projektů a soutěží, komunikují s oborovými špičkami. Jinými slovy: soukromé školy musí zaujmout přidanou hodnotou.

Kvalitní soukromé školy nabízejí spoustu doplňkových činností, úzce spolupracuje s firmami v regionu a studenti tak mají šanci na zajímavé a netradiční praxe. Rodiče pak mohou očekávat individuální přístup pedagogů a častější konzultace.

A jak si mezi všemi vybrat tu pravou? Nejlepší je osobní návštěva. K té slouží dny otevřených dveří, během kterých se seznámíte nejen s učiteli, ale také prostředím a celkovým zázemím školy.

Strategické cíle celoživotního vzdělávání soukromých škol ČR 2007 – 2013
Trendy globalizace ve svém celku předurčují rozsah a kvalitu rozvoje společnosti v každé zemi Evropské unie i světa. Pokud si chce soukromé školství udržet a zvýšit svoji konkurenceschopnost na českém a i evropském vzdělávacím trhu, musí stanovit své strategické cíle celoživotního vzdělávání.

Jaké mají soukromé školy strategické cíle celoživotního vzdělávání:

 • V rámci současných legislativních podmínek vytvořit ze své školy centrum celoživotního vzdělávání pro další profesní přípravu.
 • Soukromé školy budou poskytovat vzdělání jako celek, tj. ve všech potřebných oblastech, sektorech a formách k přípravě dětí, mládeže a zejména ekonomicky aktivních občanů v systému dalšího profesního vzdělávání ve svém regionu.
  Ve svém školním vzdělávacím programu musí respektovat specifické potřeby různých skupin podle věku, pohlaví, místa působnosti, fyzické či mentální kondice a vše integrovat v jeden komplexní vzdělávací celek.
 • Volba efektivního rozvoje základního a dalšího profesního vzdělávání s úzkou vazbou k potřebám pracovního trhu bude rozhodující pro udržení a systematický rozvoj školy.
 • Prvořadým úkolem soukromých škol je dokončení zavádění systému kvality ve škole i centru celoživotního vzdělávání na bázi mezinárodních norem ISO apod.
 • Vybudovaná centra celoživotního vzdělávání pro další profesní přípravu budou provádět vývoj a inovaci svých vzdělávacích programů s využitím forem na ICT.
 • Tvůrčí pedagogický potenciál bude věnován vývoji vlastního modulárního “ e-learningu“ pro vzdělávací program školy a pro její další programy celoživotního vzdělávání.
 • Soukromé školy budou využívat ve svém systému práce operační programy strukturální fondů EU pro podporu svého rozvoje, vývoje účinných metod vyučování a učení.
 • Pro zabezpečení stability školy a celoživotního vzdělávacího centra se budou rozvíjet nové formy vícezdrojové financování, kde se podílí jednotlivec, který přijímá vzdělání , dále stát, kraje, obce, firmy, fondy, nadace atd.
 • Soukromé školy při práci s veřejností budou poskytovat komplexní informace a poradenskou činnost o své vzdělávací nabídce, možnostech připravovaných oborů a dalšího profesního vzdělávání.